Hizmet Sözleşmesi

YURT İÇİ / YURT DIŞI PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:


Bir tarafta Nima  Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (Bu sözleşmede kısaca acente diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan TÜKETİCİ/LER arasında yurt içi/yurt dışı paket turlarına ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yurt içi/Yurt dışı Paket Tur satış sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2- KONU:


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51. ve 84. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 4/f maddesine uygun olarak; yukarıda ad ve/veya unvanları belirtilmiş olan katılımcı (tüketici) ile Paket Tur Düzenleyicisi (acenta) arasında ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren işbu Paket Tur Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) düzenlenmiştir.

MADDE 3- PAKET TUR SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:


3.1- Yukarıda belirtilen bedele ücret açısından tüm vergiler ile zorunlu sigorta ücretleri ve hizmet açısından tur ile ilgili işbu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havaalanına iniş vergileri, konaklama yapılan şehirlerde oteller tarafından tahsil edilen şehir vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri katılımcıya yansıtılır. Katılımcı, yansıtılan bedele ilişkin olarak, paket tur öncesi kendisine yapılan bildirimden sonra bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir, eşdeğerde bir paket tura ilişkin ikame bir sözleşme yapabilir veya yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek bir sözleşmeyi kabul edebilir. Katılımcının kendisine sunulan ek sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde, sözleşmeden dönmüş olduğu kabul edilir. Bu durumda ödemiş olduğu tur bedeli kendisine 10 gün içinde iade edilir.
3.2- Tüketici, Paket Tur Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Acenteya ait site üzerinden ya da Acentenın belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyebilir.
3.3- Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılamaması halinde katılımcı kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup, acente muhatap alınamaz. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir
3.4- Paket Tur Sözleşme bedelinin en az %50’si kayıt anında ön ödeme (kaparo) olarak, bakiyesi ise turun başlamasından en geç 15 gün önce ödenecektir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek sözleşme bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilecektir. Ayrıca, ön ödeme (kaparo) olarak alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.
3.5- Özel ürün/promosyonlu paket tur satışlarında tüketici, paket tur sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
3.6- Özel ürün ve erken rezervasyon indirimli paket tur satışlarında, bakiye sözleşme bedeli, turun başlamasından en geç 60 gün önce ödenecektir. Aksi takdirde, ön ödeme bedeli cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilecektir.
3.7- Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, acenta tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- MÜCBİR SEBEPLER:


4.1- Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller, acente için mücbir sebep sayılır.
Bu haller;
a. Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

b. Türkiye de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
c. Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.
4.2- Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde acente sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. acente ve/veya tur tedarikçisinin o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
4.3- Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, gemi paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.

MADDE 5- PAKET TURUN İPTALİ:


5.1- acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun başlamasına engel teşkil eden; tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması (bu sayı her tur için değişkenlik gösterebilir), olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı veya Tüketiciden kaynaklanmayan herhangi bir sebepten dolayı turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketici, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir. Bu durumda, acente, sözleşmenin iptali veya hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
a. acente veya Tur tedarikçisi tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b. Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c. Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
d. Sözleşmeden dönülmesi halinde, Acentenın, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
5.2- Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı paket tura iştirak edeceğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmemesi durumunda, acente, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde, tüketiciye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.
5.3- Sözleşmeye aykırılık kapsamında değerlendirilebilecek şekilde katılımcının kusurunun bulunması, sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması veya Acentenın aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi halinde acente, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz
5.4- Kişilerin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (iç/dış hat uçak, tren, otobüs veya özel araç) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri katılımcının sorumluluğunda olup, bu konuda Acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle Katılımcı Acenteden bedel iadesi veya tenzili dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz.
5.5- Tedarikçinin ‘Erken Rezervasyon’ ve ‘Flash Promosyonlu Tur’ olarak sunduğu ve acente tarafından bu şekilde satılan kampanyalı turlarda; 
a. Katılan her katılımcı -tarih gözetmeksizin- herhangi bir şekilde sözleşmeyi iptal etmek isterse sözleşme bedelini iade alamayacağını kabul eder.
b. Kampanya indirimin geçerli olabilmesi için ödemenin tamamının kayıt tarihinde Acenteye yapılması , aksi takdirde kampanya indiriminin geçerli olmayacağı, zorlaycı sebep (Force Majeure) haricinde kampanyalı turlarda iptal ve iade yapılmadığı hususlarında taraflar tam mutabakat sağlamış olup, katılımcı bu hususları peşinen kabul etmiştir.

MADDE 6- FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ:


acente, sözleşmede yer alan fiyatı; sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a. Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.

b. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,.
c. Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması..

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK:


7.1- acente tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 6. maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç, diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
7.2- Acentenin, değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketiciye derhal bildirmesi zorunludur.
7.3-Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini Acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
a. acente veya Tur tedarikçisi tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b. Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c. Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
7.4- Sözleşmeden dönülmesi halinde Acentanın, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ (SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI):


8.1- Katılımcı, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren derhal ilgili hizmet sağlayıcısına ve Acenteye bildirmek zorundadır.  Bu eksiklik giderilmediği takdirde Tüketicinin sözleşme bedelinden Kütahya Çizelgesi kapsamında indirim talep etme hakkı vardır.
8.2- Acentenin, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, acente paket turun devam etmesi için Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve Tüketiciye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
8.3- Tüketici, alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda Acentenin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Tüketiciye en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak acente, o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
8.4- Sözleşmeden dönülmesi durumunda, acente, katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
8.5- Seyahat Acenteları ve Seyahat Acenteları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, acente, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle Tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur.
8.6- acente, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a. Tüketicinin kusurunun bulunması.
b. Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c. Mücbir sebebin bulunması.
d. Acentanın, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
e. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:


9.1- Tüm grup biletlendirmelerinde ve münferit biletlendirmelerde biletin kesildiği haller hariç olmak üzere ve her koşulda ilgili havayolu ve/veya otelin kendi kurallarına uygun olarak Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 7 gün öncesine kadar Acentaya yazılı olarak bildirmek kaydıyla rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden devralan ile birlikte, sözleşmeye taraf Acentaya karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
9.2- Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Acentaya karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda acenta tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.
9.3- Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, acenta tarafından vize işlemleri takip edilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen turun başlamasına 15 gün kala yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden Katılımcıya aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve iptal hükümleri uygulanır. Devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.

MADDE 10- SÖZLEŞMEDEN CAYMA:


10.1- Katılımcının gezinin başlamasından 30-16 gün öncesine kadar iptal ve değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin %50’si, 15 günden az bir süre kala ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cayma akçesi ödenmedikçe tura katılım askıya alınır. Katılımcı tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde, değişikliğin doğurduğu ulaşım, konaklama, vb. fiyat farkları ile birlikte yukarıdaki ödemelere ek olarak dosya masrafı kapsamında 10 € tahsil edilir.
10.2- Charter uçuşlarda ve garanti koltuk anlaşmalı uçaklarda 30-16 gün öncesi iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir, turun kalkışına 15 ve daha az süre kala yapılan iptallerde toplam tur ücreti iadesiz olup, katılımcıya cayma bedeli olarak fatura edilir.
10.3- Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile acenta sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Kalkıştan 48 saat önce güncel uçuş saatlerinin Acentadan kontrol edilmesi ve onaylatılması katılımcının sorumluluğundadır.
10.4- acentamız, havayolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan değişikliklerden acentamız sorumlu değildir. Grup biletlerinde havayolu kuralı geçerli olup, grup bileti kuralı gereği gidiş uçuşu kullanılamaz ise dönüş uçuşu da kullanılamaz.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN FESHİ:


11.1- Tüketici, fesih talebini Acentaya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
11.2- Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir
11.3- Paket turun başlamasına 30-16 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde, %65 kesinti yapılır.
11.4- 15 gün ve daha az süre kala yapılan fesih bildirimlerinde hiçbir şekilde iade yapılamaz.
11.5- Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

11.6- Gemi şirketlerinin iptal şartları şirketlere göre & tur programının uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

3 Gece Celestyal Olympia İptal Şartları
90 Gün’e kadar yapılan iptallerde - Tur tarihine 90 Gün Kalaya kadar full iade.
89-30 Gün arası yapılan iptallerde - Kabin başına 250 Eur no-show.(iade edilemez)
29-0 Gün kala arası yapılan iptallerde - Vergiler ve Vizesiz Hizmet Bedeli hariç full no-show.

İptal Şartları
4 Gece Celestyal Olympia İptal Şartları
90 Gün’e kadar yapılan iptallerde - Tur tarihine 90 Gün Kalaya kadar full iade.
89-30 Gün arası yapılan iptallerde - Kabin başına 300 Eur no-show. (iade edilemez)
29-0 Gün kala arası yapılan iptallerde - Vergiler ve Vizesiz Hizmet Bedeli hariç full no-show.

İptal Şartları
7 Gece Celestyal Crystal İptal Şartları
90 Gün’e kadar yapılan iptallerde - Tur tarihine 90 Gün Kalaya kadar full iade.
89-30 Gün arası yapılan iptallerde - Kabin başına 350 Eur no-show. (iade edilemez)
29-0 Gün kala arası yapılan iptallerde - Vergiler ve Vizesiz Hizmet Bedeli hariç full no-show.


Holland America Line & Windstar gemi şirketinin iptal şartlarına göre, seyahate + 75 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100,-Euro hizmet bedeli, 75 - 57 gün kala toplam seyahat tutarının % 25 'i, 56 - 30 gün kala % 50'si, 29 - 16 gün kala % 75 'i, 15 – 0 gün kala toplam bedelin % 100’ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Princess Cruises  gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate + 75 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100,- Euro hizmet bedeli, 74 - 57 gün kala toplam tutarın % 25’i, 56 -29 gün kala toplam tutarın % 50' si, 28 - 15 gün kala toplam tur ücretinin % 75 ' i, 14 - 0 gün kala toplam tur tutarının % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Cunard gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate + 75 gün kala yapılan iptallerde kişi başı 100,- Euro hizmet bedeli, 74 – 61 gün kala toplam tutarın % 25’i, 60 – 45 gün kala toplam tutarın % 50'si, 44 - 0 gün kala toplam tur ücretinin % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Celebrity Cruises & Royal Caribbean şirketinin iptal şartlarına göre, rezervasyon konfirmesini takiben, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren; 90 gün ve öncesinde yapılan iptallerde kişi başı 50,- Euro ve olası uçak bedeli cezası, 89 - 57 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %25’i, 56 - 29 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %50’si, 28 - 15 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %75’i, 14 gün ve daha az süre kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %100’ü (tamamı) yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Carnival Cruises Gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate + 76 gün kala yapılan iptallerde hizmet bedeli olarak kişi başı 100,- Euro, 75 - 46 gün kala toplam tur ücretinin % 25'i, 45 - 15 gün kala toplam tur ücretinin % 50 'si, 14 - 0 gün kala % 100 ' ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
MSC Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre 14 gece ve altı rotalarda : Seyahat tarihine 60 gün ve daha fazla kalan sürede iptallerde kişi başı 50€, seyahat tarihine 59 – 35 gün kalan sürede iptallerde: %30'u, seyahat tarihine 34 – 15 gün kalan sürede iptallerde % 60'ı, seyahat tarihine 14 gün ve daha az kala iptallerde ise toplam tutarın % 100'ü yanmaktadır. 15 gece ve üzeri rotalarda: Seyahat tarihine 90 gün ve daha fazla kalan sürede iptallerde kişi başı 50€, seyahat tarihine 89 – 60 gün kalan sürede iptallerde %30'u, seyahat tarihine 59 – 35 gün kalan sürede iptallerde %60'ı, seyahat tarihine 34 – 15 gün kalan sürede iptallerde %80'i, seyahat tarihine 14 gün ve daha az kala iptallerde % 100'ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Costa Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; Rezervasyon tarihinden itibaren; 180 gün ve öncesi kişi başı 150 €, 179 – 150 gün arası toplam tutar üzerinden %15, 149 – 120 gün arası toplam tutar üzerinden %20, 119 – 90 gün arası toplam tutar üzerinden %30, 89 – 60 gün arası toplam tutar üzerinden %50, 59 – 45 gün arası toplam tutar üzerinden %60, 44 – 30 gün arası toplam tutar üzerinden %75, 29-10 gün arası toplam tutar üzerinden %90, 9 günden az süre kalması durumunda ise toplam tutarın %100'ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
NCL Cruises  gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 75 gün kala yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak kişi başı 100.- Euro, 74 - 60 gün kala toplam tutarın % 10'u, 59 - 40 gün kala % 3’ü, 39 - 15 gün kala % 50'si, 14-8 gün kala % 80'i ve 7 gün kala yapılan iptallerde 100%’ü yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Oceania Cruises gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 90 gün kala yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak kişi başı 100.- Euro, 90 - 61 gün kala toplam tutarın % 25'i, 60 - 31 gün kala % 50 'si, 30- 16 gün kala % 75 'i, 15 -0 gün kala yapılan iptallerde 100% yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
Disney Cruise Line gemi şirketinin iptal şartlarına göre; seyahate 90 gün kala yapılan iptallerde, hizmet bedeli olarak kişi başı 100.- Euro, 74 - 45 gün kala toplam tutarın % 25'i, 44 - 10 gün kala % 50 'si, 09- 0 gün kala yapılan iptallerde 100% yanmaktadır. Uçak bileti iptali ayrı yansıtılacaktır.
11.7- Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu sözleşmenin 4.3 maddesindede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin Acentaya ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.
Özellikle, uçak, tren, gemi gibi ulaşım için gerekli biletler alındıktan sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp, biletlerin iadesi yapılmaz. Ulaşım biletlerinde taşıyıcı firmaların iptal ve iade şartları geçerlidir.
11.8- Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin Acentaya ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.
11.9- Tüketici tarafından ödenen tur bedelinin, tamamının veya bir kısmının acenta tarafından iade edileceği durumlarda; sözleşmenin imzalandığı tarihteki kur baz alınarak ödeme yapılan para birimi ve ödeme şekli ile iade işlemleri gerçekleştirilir.

MADDE 12- PAKET TUR PROGRAMI:


Paket tur programı (Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri- kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri- Konaklama tarihleri, türü, yeri ile nitelikleri- Yemek planı- Yolculukta izlenecek güzergâh- Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ile bu sayıya ulaşılamadığı takdirde paket turun iptalinin bildirileceği tarih- Rehberlik hizmetleri); ön bilgilendirme formunda, internette yayınlanmış olan tanıtım sayfalarında, paket tur programında ve tur kayıt (rezervasyon) belgelerinde ayrıca düzenlenmiş olup, işbu sözleşmede bir kez daha belirtilmiştir.

12.1- Uçuş saatine göre, geç varışlarda panoramik şehir tanıtım turu, ertesi gün yapılır. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
12.2- Tur paketine dâhil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen, en fazla 1-2 saatlik kısa turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dâhil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine,  girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından acentamız sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda (özel dönemler, gidilen ülkedeki değiştirilen uygulamalar nedeni ile, vs.) imkanlar dâhilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
12.3- Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya ülkelerdeki yerel acentaler belirlemekte ve önermektedir. Program içeriğine sadık kalınmak şartı ile rehberimiz tur programında değişiklikler yapabilir. Ekstra turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeni ile (hava şartları, doğal afet, yerel yönetimlerin izin vermemesi, vs) Acentadan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Toplu alınan ekstra turlarda belirli bir indirim oranı uygulanabilir ve toplu turların içerisinde herhangi bir turun mücbir sebeplerle iptali durumunda acentamızden iade bedeli talep edilemez.
12.4- Turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
12.5- Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında şehirler arası geçişlerde düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.
12.6- Tüm yurtdışı turlarda, tur bedelinin içine dâhil edilmeyen ve gidilen ülke/ülkelerde verilen yerel rehberlik ve şoför hizmetleri için tur sonunda lokal servis ücreti/ bahşiş ücret, toplanmaktadır. Bu ücret, turun niteliğine göre belirlenmekle beraber 1 haftalık turlarda 5 €-15 €; 1 haftadan daha uzun süren turlarda ise 15 €-25 € arasında değişmektedir. Tura katılan tüm misafirlerden bu ücret tur sonunda alınmaktadır.

MADDE 13- GENEL HÜKÜMLER:


13.1- Bagaj Hakkı;
a. Tüketici, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla ve yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde Acentanın sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle iade hakkının bulunmadığını, ulaşım, konaklama ve tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan acenta veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle acenta ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b. Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cmx70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır (havayolu şirketine göre bu kural değişiklik gösterebilmektedir). Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz.
c. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
d. acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. acenta katılımcı tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte beyan edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.   
e. Gidilen ülkenin gümrük yasalarına göre değişmekle beraber; tütün, alkol, kozmetik ve gıda ürünlerinin izin verilen tür ve miktarlarda satın alınması, taşınması ve gümrükten geçirilmesi tüketicinin sorumluluğundadır. Bu nedenle ülkelere göre değişen kuralların tebliğinden ve talep cezai bedellerin karşılanmasından acentamız veya tedarikçimiz sorumlu tutulamaz.
f. Gümrük kapıları yolcu işlemlerine ilişkin duyuru Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2012/11 sayılı hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarının ülkeye girişine ilişkin kurallar hakkında tebliğinin 6. ve 7. Maddeleri gereğince yolcu beraberinde getirilen gıda maddelerinin ülkeye girişi ve getirilmesi yasaktır. Bununla birlikte, gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bahse konu tebliğinde yer alan, gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkındaki karar, yolcu beraberi kişisel eşya listesinde yer alan limitleri aşan miktarda gıda maddelerinin ülkeye getirildiği gözlemlenmektedir. Yolcu beraberi yurda girişi mümkün olmayan orijinal ambalajlı veya ambalajsız bu tür gıda maddeleri (peynir, konserve, et, çikolata, çay, bal, şekerleme ürünleri, vb) bozulabilir nitelikte olduğundan yolcu beraberi eşya ambarlarına alınamamaktadır. Bu tür gıda maddelerini getiren yolcular hakkında gümrük idarelerince ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda işlem yapılmaktadır.
13.2- Pasaport- Vize İşlemleri;
a. Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dâhil değildir. Seyahat acentasinin vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri katılımcıya aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay öncesine kadar gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.
b. Tüketici, Yurt dışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs ve yurt içi konaklamalarda ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını; pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi; kimlik bilgilerinin, pasaport bilgilerinin yanlış bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (hava yolu cezası, vize sorunu, vs.)  veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesinden, Acentanın hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu iade veya tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


c. Konsolosluğun inisiyatifinde vizenin verilmemesi, tur tarihine kadar yetişmemesi, turun başlangıç ve/veya bitiş tarihlerine uygun verilmemesi, çoklu giriş vizesi gerektiren turlarda tek girişli vize verilmesi, pasaportun tur tarihine kadar ve sonrasında konsolosluklarda inceleme altında tutulması gibi durumlarda acentanın veya aracısının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda vize başvurusu ister acenta aracılığı ile yapılmış olsun, ister misafir tarafından münferiden yapılmış olsun, tur iptal taleplerinde sözleşmenin 11. maddesinde yer alan iptal şartları uygulanır.
d. Yurtdışı çıkış ve girişlerde sorun yaşanmaması adına, pasaportun seyahat bitim tarihinden itibaren 6 ay geçerlilik süresi olmalıdır. T.C. yeşil pasaport sahiplerinin eğer pasaportlarını alış tarihi 10 yıldan eski ise, pasaportlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, tüketicinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklanan sorunlardan acentamız sorumlu değildir.
e. Acentamızın vize için aracı olarak kullanılmadığı, tüketici tarafından alındığı durumlarda vize detaylarının (vize tarihleri, geçerlilik süresi, tek giriş/çok giriş, vs) tur öncesinde kontrol edilmesi tüketicinin sorumluluğundadır. 
f. 18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

13.3- acenta, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, Tüketici'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. acenta sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketici’ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması, Tüketici'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
13.4-Tüketici'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acenta yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketici'nin, şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenta'ye bildirmesi iyi niyetli Tüketici'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
13.5- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. acenta'nin, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için Tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
13.6- Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
13.7- acenta’nin, Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.
13.8- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün /hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, tanıtım broşürünü okuduğunu ve teslim aldığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
13.9- acenta, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği acenta yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.10- Hizmetin ifasından sonra Tüketici'ye ait kredi kartının acenta'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini acenta'ye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.
13.11- Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Otel konaklamalarında 0-6 yaş ayrı yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yaşını dolduran çocuklar için koltuk alma zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.
13.12-Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gb) doğru olmadığının Tespit edilmesi halinde, bu çocuklar içinde derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.
13.13- Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce tarafınıza bildirilecektir. acentamız, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
13.14- Paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürü, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.
13.15- Paket tur sözleşmesine konu hizmetlerle ilgili; hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dâhil paket turun süresi, paket tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dâhil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve ücreti ile paket tura dahil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, Tüketiciye verilen ve bildirilen ve iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan tur kayıt formu, tanıtım broşürü ve voucher belgelerinde yer almaktadır.
13.16- acenta, Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acenta, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedelini iade alma hakkına sahiptir.
13.17- Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket yeri, saat ve sefer sayıları geziden önce Acentadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. acentamız tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Ulaşım araçlarında koltuk numarası sözü ve garantisi verilmez.
13.18- Tur programında belirtilen tur kalkış ve varış saatleri muhtemel saatlerdir ve değişkenlik gösterebilir. Tüketicilerin tur başlangıç noktasına hava, kara veya deniz yolu ulaşımları tamamen kendi sorumluluklarında olup, bununla ilgili acentamızın transfer hizmeti bulunmamaktadır. Taşıyıcı şirketlerin son dakika yapabileceği tarife değişikliklerinin (özellikle Lahey Protokolü kapsamında uçuş saatleri, kalkış noktası, vs. son 48 saate kadar değişebilmektedir) göz önünde bulundurularak iç hat ulaşımlarının sağlanması tamamen tüketicinin sorumluluğundadır.
13.19- Katılımcı kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir. Bunun yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü sorumluluk katılımcıya aittir. Katılımcı kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından acenta sorumlu olmaz. Katılımcı kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla Acentadan her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Katılımcı tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu Acentaya kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre Acentanın Katılımcıyı talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.
13.20-Katılımcının Acentanın sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, katılımcı başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda katılımcı, Acentanın sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez. Her türlü sigorta işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

MADDE 14- HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI:


İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin/maddelerinin mahkemece ya da resmi makamlarca herhangi bir nedenle geçersiz kılınması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz hüküm yerine, kanuna uygun olmak şartıyla, tarafların ana iradelerine uygun kural akdedilmiş kabul edilecektir.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME:


Paket tur sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; Türk hukuku (iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasa ve Yönetmelik hükümleri) uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili Mahkeme; İstanbul ve Antalya Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.

MADDE 16- BİLGİLENDİRME, KABUL ve TAAHHÜTNAME:


Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile tanıtım broşüründe ve tur programında yazılı olan tüm hususlarda ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. İşbu paket tur sözleşmesi onaltı maddeden ve ekleri olan paket tur programı/ paket tur tanıtım broşüründen, tahsilat makbuzu ve şayet tarafımızdan temin edilmişse seyahat sağlık sigortasından oluşup, taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış, okunmuş, kontrol edilmiş ve …/…/2018 tarihinde akdedilerek kabul edilmiş ve bir nüshası Tüketiciye verilerek yürürlüğe girmiştir.

HİZMETİ ALAN(LAR) ADINA DÜZENLENMİŞ OLAN BU SÖZLEŞMEYİ ve TURA İLİŞKİN BROŞÜRÜ, ÜCRET VE MASRAF DÖKÜMÜNÜ OKUYUP, ANLAYIP KABUL EDEREK BİRER NÜSHALARINI TESLİM ALDIM..

NİMA SEYAHAT ACE. TUR. ORG. ARA. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. (İZCİ TURİZM)

Adres : Atatürk Bulvarı No: 94/1 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 315 35 95

Mail : info@izciturizm.com

Sitede yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları İZCİ Turizm ve Seyahat A.Ş'ye aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz. Tüm kategori bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından İZCİ Turizm ve Seyahat Acenteliği sorumlu tutulamaz.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Acente 2

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.